Mano vyriausybė

Ministrė Pirmininkė         Vyriausybės kanceliarija         Ministerijos         Įstaigos         E. pilietis         Neįgaliesiems         EN

Aktualu pranešėjams

Pranešėjų apsauga

Aktualūs teisės aktai:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo

Informacijos apie pažeidimus Stonaičių socialinės globos namuose teikimo

tvarkos aprašas

Informacijos apie pažeidimus Stonaičių socialinės globos namuose teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Stonaičių socialinės globos namuose (toliau – Globos namai) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Globos namuose veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Administracija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Administracijoje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

1.    tiesiogiai atvykęs pas Socialinio darbo tarnybos vadovę Vilmą Norvaišienę (jos atostogų, nedarbingumo laikotarpiu – direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams Sigitą Valaišą);

2.  elektroninio pašto adresu pranešimas@stonaiciusgn.lt

Globos namuose paskirtas kompetentingas subjektas – Socialinio darbo tarnybos vadovė Vilma Norvaišienė (tel.  +37061533180), o jos atostogų, nedarbingumo laikotarpiu – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Sigitas Valaiša (+370 448 51221)  administruoti vidinį pranešimų kanalą ir yra atsakingi už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą  pdf    docx   formatais (pasirinktinai)

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Pranešimo nagrinėjimo schema

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

                                    __________________________________________

 

 

Parašykite komentarą